Jak na ...‎ > ‎

Lineární funkce

K tomu, abychom zvládli učivo o lineárních funkcích, potřebujeme především znát obecné zadání lineární funkce. Připomeňme si proto, že lineární funkce je každá funkce zadaná rovnicí y = a x + b , kde a, b jsou libolná reálná čísla ( a různé od nuly). Dále je užitečné pamatovat si, že grafem lineární funkce je přímka nebo její část. V rámci učiva o lineárních funkcích se můžete setkat s následujícími základními typy úloh:
    Sestrojení grafu
    Určení oboru hodnot
    Určení průsečíků grafu se souřadnicovými osami